Copyright ©


Obsah stránek d-Zdravi.cz je chráněn autorským právem. Upozorňujeme na to, že použití obrázků, textů nebo jejich částí v tištěných nebo online publikacích, vyžaduje písemný souhlas společnosti d-Health s. r. o.

 
Veškeré texty jsou určeny pouze pro osobní informaci. Každé jiné komerční nebo nekomerční užití, především jejich ukládání v databázích, zveřejňování, rozmnožování a všechny formy obchodního využití, stejně jako šíření na třetí osoby - také v částech nebo přepracované, přesahující tento účel, je bez souhlasu vlastníka práv vyloučeno. Autoři, uvedení v bibliografii, jsou za obsah toho, kterého textu zodpovědní. Používání log, obrázků, textů, především v popisu produktů obchodní oblasti, probíhá za respektování práv jejich vlastníků.