ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY DO 14 DNŮ

1. Odstoupení od smlouvy

1.1 Kupující, který je spotřebitelemmá právo dle § 1829 a násl. Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dnů od převzetí zboží.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni:

    a) kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží, nebo

    b) kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední dodávku zboží    (v případě uzavření  smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí).

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost d-Health s.r.o., např. poštou na adresu: Na hranicích 359/21 181 00 Praha - 8 či e-mailem na sales@d-health.cz.  Můžete použít níže přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

1.5. Kupující nemůže odstoupit podle § 1837 Občanského zákoníku od kupní smlouvy mimo jiné:

  • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu
  • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit
  • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

Nevyčištěné zboží nebo jinak znečištěné a neodpovídající hygienickým standardům není prodávající povinen přijat!

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Prodávající do 14 dnů od navrácení zboží a jeho kontrole vrátí zákazníkovi zpět odpovídající částku, kterou přijal. včetně nákladů na dodání.

Náklady na dodání ale společnost nebude vracet v případě dodání zdarma (zvýhodnění za určitých podmínek). Také je může upravit při Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený.

2.2 Kupující bere na vědomí, že prodávající může navrácenou cenu, kterou přijal, snížit o částku, kterou zboží ztratilo běžným užíváním, toto snížení však bude vždy přiměřené s ohledem na dobu užívání a míru opotřebení navráceného zboží.

2.3 Vrácení peněz probíhá vesměs převodem na bankovní účet kupujícího nebo převodem na Váš kredit zákazníka. V případě dalšího nákupu u společnosti d-Health pak může být vracená částka započtena oproti nové faktuře. Také Vám finanční prostředky mohou být poukázány poštovní složenkou (uhradíte náklady na tento způsob vrácení peněz).

2.4 Vrácení zboží a dárků

a) Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete na adresu d-Health s.r.o. Na hranicích 359/21 181 00 PRAHA 8. Náklady spojené s vrácením zboží ponesete vy.

b) Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

c)  Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky.